Prindi

Kehtivuskinnitusteenuse kasutamise tavatingimused

(kehtivad alates 01.06.2005)

1. Kehtivuskinnituse teenus ja teenuse maht
1.1 Kehtivuskinnituse teenus (edaspidi Teenus) on signeeritud kinnituse väljastamine sertifikaatide kehtivuse ja dokumendi kohta päringu tegemise ajal.
1.2 Teenuse kasutamiseks täidab isik (edaspidi Kasutaja) avaldusvormi (edaspidi avaldus) ja nõustub kehtivuskinnituse teenuse kasutamise tingimustega.
1.3 Teenuse kasutamiseks väljastatakse Kasutajale pääsuluba. Pääsuluba ja selle avamiseks vajalik parool saadetakse kasutajale e-postiga või tehakse Kasutajale saadavaks SK koduleheküljel.
1.4 Pääsuluba tuleb installeerida Kasutaja arvuti(te)sse.
1.5 Teenuse maht on maksimaalselt 10 (kümme) päringut kalendrikuu jooksul ja koormus on maksimaalselt 1 (üks) päring sekundis.

2. Teenuse hind ja loa kehtivus
2.1 Teenus on kasutajale tasuta.
2.2 Pääsuluba Teenuse kasutamiseks kehtib 6 (kuus) kuud. Pääsuloa kehtivuse lõppemisel võib Kasutaja taotleda SK-lt uue pääsuloa, esitades vastava avalduse.

3. Kasutaja õigused ja kohustused
3.1 Kasutaja kohustub kasutama Teenust vastavalt kehtivuskinnituse teenuse kasutamise tavatingimustele.
3.2 Kasutaja kohustub kasutama Teenust eesmärgipäraselt ning kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.

4. SK õigused ja kohustused
4.1 SK-l on õigus muuta ühepoolselt kehtivuskinnituse teenuse kasutamise tavatingimusi ja hinda.
4.2 SK-l on õigus lõpetada kasutajaleping ühepoolselt ilma etteteatamistähtajata ja tunnistada kehtetuks Kasutaja kehtiv pääsuluba:
4.2.1 Teenuse osutamise lõpetamisel;
4.2.2 kui Kasutaja kasutab Teenust mittesihipärasel viisil, seadusevastaseks tegevuseks või viisil, mis võib põhjustada kahju SK-le või kolmandatele isikutele;
4.2.3 Kui Kasutaja on esitanud SK-le Teenuse kasutamise avalduses valeandmeid;
4.2.4 Kui Kasutaja ületab punktis 1.5 märgitud teenuse mahu ja koormuse.

5. Teavitamise kohustus
5.1 SK kohustub Kasutajat teavitama koheselt kasutajalepingu lõpetamisest ja pääsuloa kehtetuks tunnistamisest Teenuse kasutamise tingimustes punktis 4.2 nimetatud
juhtudel e-posti teel ning kehtivuskinnituse teenuse kasutamise tingimuse muudatustest ja Teenuse hinna muudatustest SK koduleheküljel ja/või avalike massiteabevahendite kaudu.

6. Poolte vastutus
6.1 SK vastutab enda poolt väljastatud sertifikaatide kehtivusel põhineva informatsiooni õigsuse eest.
6.2 SK ei vastuta väljastatud kehtivuskinnitusel põhineva tehingu sisu eest.
6.3 SK vastutab oma tahtliku või hooletu käitumisega Kasutajale tekitatud otsese varalise kahju eest.
6.4 SK-l on õigus esitada nõue Kasutaja vastu, kes on tekitanud Teenuse mittesihipärase kasutamisega või Teenuse kasutamisega seadusevastases tegevuses kahju SK-le või kolmandatele isikutele.