Prindi

Seadusandlus

Eestis reguleerivad SK tegevust kaks peamist seadust. Isikut tõendavate dokumentide seadus kirjeldab ID-kaardi funktsioone esmase siseriikliku isikuttõendava dokumendina ning kehtestab Eesti elanikule dokumendikohustuse. Seadus ei puuduta küll otseselt SK igapäevast põhitegevust ja teenuseid, kuid on siiski seotud ID-kaardiga, mis on SK olulisim tegevusvaldkond.

Digitaalallkirja seadus kirjeldab Eestis kehtivat digitaalallkirja mõistet ning sellega seotud protseduure ja teenuseid, sealhulgas SK põhitegevust ehk sertifikaatide väljaandmist. Seadus kehtib nii ID-kaardi sertifikaatide kui ka SK muude sertifitseerimisteenuste kohta, kus antakse välja sertifikaate digitaalallkirja seaduse mõistes.

Digitaalallkirja sertifikaatide kõrval annab SK välja ka tehniliseks otstarbeks mõeldud sertifikaate, näiteks seadmesertifikaadid. Nendega ei saa küll anda digitaalallkirja, kuid nende puhul rakenduvad siiski normdokumendid ja nõuded, näiteks SK sertifitseerimispõhimõtted .

Digitaalallkirja seadus määratleb sertifitseerimisteenuse osutajatele ka kohustusliku auditi ja kindlustuse nõude.

SK spetsiifilist tegevusvaldkonda puudutavate seaduste kõrval kehtivad meile loomulikult kõik Eestis toimuvat äritegevust reguleerivad seadused (TsÜS, äriseadustik, asjaõigusseadus jt).

Euroopa Liidus on vastu võetud direktiiv 1999/93/EC "Community framework for electronic signatures", mis määratleb ära nõuded digitaalallkirjale ja sertifitseerimisteenuse pakkujatele. Direktiivis on kirjeldatud mitu sertifitseerimise ja digitaalallkirjade kategooriat. SK tegevus, ID-kaart ja ID-kaardi abil antud digitaalallkirjad vastavad direktiivi kategooriatele, millele esitatakse kõige rangemad nõuded (advanced electronic signature, secure-signature-creation device, qualified certificate, certification-service-provider issuing qualified certificates ).